v0.9.6

Cosum: v0.9.6 , Instanz: Bayreuth , Laravel: 5.7.9 , PHP: 7.3.33 ,